Thursday, 8 December 2011

Strategi Penyelesaian Masalah Matematik


Dalam penyelesaian masalah matematik, satu atau lebih strategi dapat digunakan untuk memperolehi penyelesaianya. Strategi-strategi yang biasa digunakan di sekolah dan juga strategi yang diajar di Institut dalam komponen kursus latihan perguruan adalah seperti yang berikut:
1. Teka dan uji
2. Melakonkan masalah
3. Menyiasat semua kemungkinan
4. Mencari pola
5. Kerja secara songsang
6. Memudahkan masalah
7. Membina model
8. Mengenalpasti ’subgoal’
9. Membuat analogi
10. Membina jadual
11. Melukis gambar rajah
Pemilihan strategi penyelesaian masalah adalah banyak bergantung kepada jenis masalah yang ingin di selesaikan. Strategi-strategi yang kerap digunakan dalam menyelesaikan masalah matematik di sekolah rendah adalah seperti mengenalpasti ’subgoal’, membina jadual, melukis gambar rajah dan memudahkan masalah. Berasaskan pengalaman dalam pendidikan matematik di Institut Perguruan, strategi melukis gambar rajah merupakan satu strategi yang amat berguna dan dapat membantu pelajar membuat perwakilan/model matematik secara separa konkrit (semi-concrete) dan seterusnya membantunya menyelesaikan masalah.

Penyelesaian Masalah Matematik


Menurut Krulik dan Rudnick (1989), penyelesaian masalah merupakan satu proses yang kompleks dan sukar dipelajarinya. Ia mengandungi satu siri tugasan dan proses pemikiran yang dihubungkait rapat untuk membantu pembentukan satu set heuristik atau corak heuristik. Ia merupakan satu set cadangan dan soalan yang harus dilalui oleh pelajar untuk membantunya dalam penyelesaian masalah. Heuristik adalah kaedah umum yang dapat diaplikasikan kepada semua kelas masalah. Terdapat beberapa model penyelesaian masalah yang sering digunakan dalam pendidikan matematik seperti Model Lester (1975), Model Mayer (1983), Model Polya (1973) dan Model Schoenfeld (1985). Model Polya digunakan di sekolah dalam kurikulum matematik bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan sekolah rendah (KBSR). Model empat langkah ini juga mudah difahami dan sering digunakan dalam penyelidikan masalah matematik di Malaysia (Lau, Hwa, Lau, & Limok 2003; Noor Azlan & Lui, 2002). Menurut Model Polya (1973), terdapat empat fasa penyelesaian masalah matematik merangkumi:
1. Memahami masalah;
2. Merancang pelan;
3. Merancang pelan,
4. Mengimbas kembali.
Dalam setiap fasa penyelesaian, beberapa soalan boleh ditanya atau cadangan untuk membantu pelajar memahami masalah dan juga memperolehi penyelesaiannya. Salah satu pendekatan pengajaran matematik ialah pendekatan berpusatkan masalah (problem-centered approach). Pendekatan ini dipercayai dapat a) memupuk penerokaan idea-idea penting matematik (National Council of Teachers of Mathematics, 2000) b) memperkembangkan kuasa matematik (develop mathematical power) iaitu keupayaan untuk membuat matematik dan mempunyai celik akal (insight) dalam pembelajaran matematik (Lester, Masingila, Mau, Lambdin, dos Santon, & Raymond, 1994) dan c) mengalihkan penekanan daripada melakukan aktiviti kepada memikirkan hubungan antara idea-idea matematik (Schoenfeld, 1985). Schroeder dan Lester (1989) memberi komen bahawa sesuatu masalah boleh digunakan sebagai satu cara untuk mempelajari sebarang isi kandungan matematik.

MATEMATIK KEDUA 2011-08-14.flv

Wednesday, 7 December 2011

Penyelesaian masalah : Peratus


Soalan
Penyelesaian

Contoh .
30% daripada 60 orang memakai topi merah dan bakinya topi biru. Berapakah bilangan orang yang memakai topi biru ?


Baki bagi 30%     = 70%
Topi biru              = 70% × 60 = 42
1. 40% daripada 50 orang murid telah mendapat A dalam Matematik dan bakinya mendapat B. Berapakah bilangan murid yang mendapat B dalam Matematik?


2. 65% daripada 300 ekor burung adalah burung Tiung dan bakinya adalah burung Tekukur. Berapakah bilangan burung Tekukur?


3. 85% daripada 200 ekor ayam telah bertelur. Berapakah bilangan ayam yang belum bertelur?


4. 75% daripada 800 murid datang dari Kampung P dan bakinya dari Kampung Q. Berapakah bilangan murid dari kampung Q?